Μέθοδοι Redirect

Για να μπορέσετε να εκτρέψετε μια επίσκεψη από ένα  νέο domain σας στο κύριο που διαθέτει πακέτο φιλοξενίας, ή από URL σε URL στο ίδιο ή διαδορετικό domain, δείτε τα παρακάτω video

Δημιουργία park domain 

Εναλλακτικά εαν έχετε τις απαραίτητες γνώσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απευθείας τις παρακάτω μεθόδους, ανά περίπτωση.

301 .htaccess Redirect

Σε url

Redirect 301 /oldpage.html http://www.newdomain.com/newpage.html
Redirect 301 /oldpage2.html http://www.newdomain.com/folder/


Νέο domain σε κύριο

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^newdomain.gr$ [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.newdomain.gr$
RewriteRule ^/?$ "http\:\/\/maindomain\.gr\ " [R=301,L]

 

Δημιουργώντας ένα αρχείο index ανάλογα με τη γλώσσα που χρησιμοποιείτε.

PHP Redirect

<?
Header( "HTTP/1.1 301 Moved Permanently" );
Header( "Location: http://www.newdomain.com" );
?>


SP (Java) Redirect

<%
response.setStatus(301);
response.setHeader( "Location", "http://newdomain.com/" );
response.setHeader( "Connection", "close" );
%>CGI PERL Redirect

$q = new CGI;
print $q->redirect("http://www.newdomain.com/");HTML Redirect

<HEAD>
<meta HTTP-EQUIV="REFRESH" content="0; url=http://www.newdomain.com">
</HEAD>Javascript Redirect

<HEAD><script type="text/javascript">
<!--
window.location = "http://www.newdomain.com/"
//--></HEAD>
</script>
<body onload="timer=setTimeout('move()',2000);">
</body>

Τέλος αν όλες  οι πιο πάνω οδηγίες σας φαίνονται δυσνόητες, μη δυστάσετε να δημιουργήσετε ένα αίτημα υποστήριξης μετά από την είσοδο στο λογαριασμό σας

Είσοδος στο λογαριασμό μου